Osvětové a informační služby

Definice cíle a rozsahu našich osvětových a informačních služeb jak je uvedená ve Statutu společnosti Anitera o.p.s.

Osvětové a informační služby v oblasti animoterapie a zprostředkovávání animoterapeutického kontaktu člověka se zvířaty. Poskytování informací odborné i laické veřejnosti. Spolupráce s dalšími organizacemi se stejným nebo podobným zaměřením za účelem dalšího rozvoje oboru.

Společnost poskytuje osvětové a informační služby pro laickou i odbornou veřejnost týkající se zejména témat:

 1. animoterapie

 2. vztahů lidí a zvířat

 3. zoologie, chovatelství a welfare zvířat

 4. možností zlepšování nepříznivé situace klientů

 5. možností vzdělávání a průpravy v oboru animoterapie.

Společnost poskytuje informační a osvětové služby zejména prostřednictvím:

 1. Internetové prezentace
 2. Osvětových materiálů
 3. Běžných komunikačních kanálů – telefon, e-mail, internetový telefon
 4. Osobních prezentací – besedy, ukázky, akce pro veřejnost
 5. Informačních projektů – poradna, hotline, knihovna apod.
 6. Prezentačních akcí – konference, sympózia, společenské akce

Obecně prospěšné informační a osvětové služby společnost poskytuje všem za stejných podmínek. Informace jsou veřejnosti k dispozici prostřednictvím internetu, osvětových materiálů nebo v rámci běžné komunikace. Individuální konzultace a účast na akcích společnost poskytuje na základě písemné žádosti zájemce o službu nebo přihlášky.

V zájmu dalšího rozvoje oboru společnost spolupracuje se subjekty v tuzemsku i zahraničí, které sledují stejné nebo obdobné cíle a účely jako ona. Společnost se může stát členem zastřešujících organizací, které se zabývají vztahy lidí a zvířat nebo pomocí osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci nebo sdílejí další společné cíle.

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.